Make your own free website on Tripod.com

สำหรับผู้ใช้ Explorer 4.0 ขึ้นไป อาจสนุกกับการเพิ่มสีสันของเมนูท่าน ด้วยการคลิกที่ Banner "CAFE de Thailande" ข้างล่างนี้

 

หากไม่ชอบใจ Banner นี้ ก็สามารถเปลี่ยนภาพ Background ด้วยการคลิกที่ last หรือ next ก็ได้
หากต้องการจะดูเมนูเป็นสีเทาๆเหมือนเดิมก็คลิกที่ Clear ข้างล่างนี้

skincontrol
last skin clear skin next skin