Make your own free website on Tripod.com
Le CAFE
Services
OurBirth
Perspectives on communication studies
Editor's views
Editors
Front page!
Collection of articles
Join the discussion
Your feedback
CAFE E-Newsletters

 

เมล็ดกาแฟ (กำเนิด CAFE de Thailande)

 

เนื่องจากการศึกษาและการทำวิจัยด้าน Communication และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยมีข้อจำกัดเรื่องการค้นหาหัวข้อ ข้อมูล และเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเรียน การสอน การทำงานด้านนี้ คณะผู้จัดทำ CAFE de Thailande จึงช่วยกันคิดว่าเราจะช่วยกันยกระดับการศึกษาด้าน Communication โดยไม่จำกัดขอบเขตด้านสถาบันหรือท้องถิ่น ด้วยการจัดตั้งเวทีสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการการการศึกษา หรือ คนทำงานที่สนใจเรื่อง Communication เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการเพื่อการวิจัยด้าน Communication ระหว่างนักวิจัย นักศึกษา และนักวิชาการทุกระดับ และสร้างเครือข่ายการศึกษาและวิจัยด้าน Communication และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับคนไทยในประเทศไทย รวมทั้งคนไทย และ คนที่อ่านภาษาไทยออกในลักษณะ "ฟ้ามิอาจกั้น" ได้

แม้ว่า Web site นี้จะเน้นการศึกษาและวิจัยด้าน Communication CAFE de Thailande หาได้จำกัดกรอบของผู้อ่านไม่ เนื่องจากงานวิจัยในปัจจุบันมีลักษณะ "สหวิทยาการ" (multidisciplinary) นักมานุษยวิทยาให้ความสนใจต่อสื่อในฐานะ "สถาบัน" ที่มีอิทธิพลทางความคิดอ่านของคนในสังคม ทฤษฎีวิพากษ์ซึ่งมีรากฐานเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเมืองก็ถูกนำมาเป็นกรอบการวิจัยด้าน Communication  นักวิจัยด้านสาธารณสุขและบุคลากรด้านการแพทย์ก็เริ่มจะให้ความสนใจกับการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนมากขึ้น  ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ คนทำงานด้านข่าวก็ต้องเข้าไปรับรู้และรายงานเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

คณะผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า CAFE de Thailande จะส่งเสริม การนำความรู้ด้าน Communication ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป อย่างไรก็ตามขณะนี้การดำเนินงานยังอยู่ในขั้นทดลอง หลังจากนั้นแล้วคณะผู้จัดทำจะได้ประเมินผลว่าควรจะดำเนินงานกันต่อไปหรือไม่ อย่างไร 

กฎ กติกา มารยาท

การร่วมวงเสวนา: CAFE de Thailande ยินดีต้อนรับบทความเสวนาทั้งภาษาไทยและ English ด้าน Communication ทุกเรื่องทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นบทความทั่วไป บทความวิชาการ บทคัดย่อ ประกาศ  การ แนะนำหนังสือและ Web site การแสดงความคิดเห็น คำถามและคำอภิปราย การร่วมเสวนานี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี บทความเสวนาที่ส่งมานั้นจะได้รับการนำเสนอต่อสาธารณะเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยส่งบทความร่วมเสวนามาที่ cafethai@yahoo.com <mailto: cafethai@yahoo.com> โดยระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการนำเสนอข้อมูลและสะดวกสำหรับผู้อื่นที่จะติดต่อกลับได้โดยตรง

การแสดงความคิดเห็น และคำอภิปรายใดๆของผู้ร่วมเสวนา จะเป็นไปตามหลัก Free Speech คือทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นและพร้อมที่จะรับฟังคำโต้แย้งด้วย พร้อมกันนี้ผู้ร่วมเสวนาต้องพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบทางกฎหมาย หากคำอภิปรายนั้นไปละเมิดผู้อื่น และมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น 

ลิขสิทธิ์บทความเสวนา: บทความทุกบทความใน CAFE de Thailande สามารถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้โดยเสรี ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า หากต้องการอ้างถึงคำพูดใดๆในลักษณะของการค้า ขอให้ติดต่อขออนุญาตจากผู้ร่วมเสวนาผู้นั้นโดยตรง ยกเว้นกรณีที่ผู้ร่วมเสวนาขอสงวนลิขสิทธิ์บทความไว้ 

กองบรรณาธิการ:

พัฒนพงส์ จาติเกตุ <chatiketu@hotmail.com> และ คณะผู้ก่อการ

สิ้นสุดเนื้อหาในบทความฉบับนี้


สภากาแฟไท: CAFE de Thailande <http://www.geocities.com/cafethai>
Copyright (c) 2000 by Cafe de Thailande. 
Revised: 19 เมษายน 2000 .
Mirror site: http://www.thaiweb.co.th/cafethai