Make your own free website on Tripod.com

Communication Academic Forum and Education of Thailand

สภากาแฟ: CAFE de Thailande

วันที่   21 ธันวาคม 2542
หมายเลขบทความเสวนา 0002

หัวข้อเรื่อง

ทุนสนับสนุนการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์

เนื้อหา-สาระ

ทุนการวิจัยจาก ASIA Fellows Program

 

เนื้อหา-สาระ

เรื่อง    ทุนการวิจัยจาก ASIA Fellows Program

ASIA (Asian Studies In Asia) Fellows Program เปิดรับสมัครนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านนโยบาย หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่สาธารณชน และวิชาชีพอิสระ เช่น นักหนังสือพิมพ์ สื่อสารมวลชน หรือนักกฎหมาย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเริ่มรับในสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2543

ASIA Fellows Program เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฟอร์ด ก่อตั้งและบริหารงานโดยสภาการแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่างประเทศ (Council for International Exchange of Scholars-CIES) ร่วมกับสถาบันนการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education-IIE) ในช่วง 3 ปีแรกของโครงการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นไป มูลนิธิฟอร์ดให้การสนับสนุนเป็นเงิน 3.5 ล้านดอลล่าร์

วัตถุประสงค์สำคัญของทุนนี้คือ การสนับสนุนและส่งเสริมอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) ในเอเชีย โดยนักวิชาการชาวเอเชีย ภายใต้แนวคิดและมุมมองของนักวิชาการชาวเอเชีย พร้อมกันนี้ยังมุ่งที่จะให้มีการสร้างเครือข่ายนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยในภูมิภาคนี้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย

เพื่อสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ASIA Fellows Program มีนโยบายให้การสนับสนุน เฉพาะผู้สมัครที่ประสงค์จะทำการศึกษาวิจัยในประเทศเพื่อนบ้าน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ หรือจีนเท่านั้น ไม่รวมผู้ที่จะทำการศึกษาวิจัยในประเทศของตน ทั้งนี้ระยะเวลาของทุนต้องไม่เกิน 9 เดือน

ผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนนี้ ต้องเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ นักวิชาการที่มีประสบการณ์ระดับกลาง หรือผู้ประกอบวิชาชีพ อายุไม่เกิน 45 ปี จากประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ หรือจีน สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำ ระดับปริญญาโทหรือมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เทียบเท่า มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่ต้องการไปศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างดี ถ้าเป็นนักวิชาการต้องมีประสบการณ์การสอนหรือการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีประสบการณ์จากการทำานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้สมัครต้องมีสุขภาพดี ทุนนี้ไม่มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยในรูปของวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับปริญญา

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุน ซึ่งจะครอบคลุมค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับระหว่างประเทศของผู้รับทุนและประเทศที่ไปทำการศึกษา ค่าใช้จ่ายเพื่อการยังชีพที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาค้นคว้า ค่าหนังสือและอุปกรณ์การวิจัย ค่าเดินทางเพื่อการศึกษาวิจัยภายในประเทศที่ทำการศึกษา พร้อมด้วยประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุด้วย ทั้งนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน

ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.iie.org/cies/ASIAfellows หรือติดต่อทาง e-mail ที่ afp@loxinfo.co.th


กฎ กติกา มารยาท

การร่วมวงเสวนา: CAFE de Thailande ยินดีต้อนรับบทความเสวนาทั้งภาษาไทยและ English ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร - นิเทศศาสตร์ทุกเรื่องทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นบทความทั่วไป บทความวิชาการ บทคัดย่อ ประกาศ  การ แนะนำหนังสือและ Web site การแสดงความคิดเห็น คำถามและคำอภิปราย การร่วมเสวนานี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี บทความเสวนาที่ส่งมานั้นจะได้รับการนำเสนอต่อสาธารณะเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยส่งบทความร่วมเสวนามาที่ cafethai@yahoo.com <mailto: cafethai@yahoo.com> โดยระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการนำเสนอข้อมูลและสะดวกสำหรับผู้อื่นที่จะติดต่อกลับได้โดยตรง

การแสดงความคิดเห็น และคำอภิปรายใดๆของผู้ร่วมเสวนา จะเป็นไปตามหลัก Free Speech คือทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นและพร้อมที่จะรับฟังคำโต้แย้งด้วย พร้อมกันนี้ผู้ร่วมเสวนาต้องพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบทางกฎหมาย หากคำอภิปรายนั้นไปละเมิดผู้อื่น และมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น 

ลิขสิทธิ์บทความเสวนา: บทความทุกบทความใน CAFE de Thailande สามารถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้โดยเสรี ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า หากต้องการอ้างถึงคำพูดใดๆในลักษณะของการค้า ขอให้ติดต่อขออนุญาตจากผู้ร่วมเสวนาผู้นั้นโดยตรง ยกเว้นกรณีที่ผู้ร่วมเสวนาขอสงวนลิขสิทธิ์บทความไว้ 

กองบรรณาธิการ
พัฒนพงส์ จาติเกตุ <chatiketu@hotmail.com> และ คณะผู้ก่อการ  

สิ้นสุดเนื้อหาในบทความฉบับนี้


สภากาแฟ: CAFE de Thailande <http://www.geocities.com/cafethai>
Copyright (c) 2000 Cafe de Thailande. 
Revised: 19 มกราคม 2543 14:10:34 .